Demand forecast

การพยากรณ์ความต้องการคืออะไร ?

  • การพยากรณ์ความต้องการ เป็นกระบวนการของการใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของข้อมูลในอดีต เพื่อประเมินและคาดการณ์ความต้องการในอนาคตของลูกค้า สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  • การคาดการณ์อุปสงค์ ช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผน และตัดสินใจในการ จัดซื้อ จัดหา ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสามารถประมาณการยอดขาย และรายได้ทั้งหมด สำหรับช่วงเวลาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
  • การคาดการณ์ความต้องการ ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง โดยคาดการณ์ยอดขายในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีต ทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผน บริหาร ตัดสินใจทางธุรกิจ โดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ตั้งแต่การวางแผนสินค้าคงคลัง และความต้องการด้านคลังสินค้า ไปจนถึงศักยะภาพในการขายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีสินค้าพร้อมจำหน่าย สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากภาพ คือการทำนายยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เราได้มีการพัฒนาวิจัย ช่วยให้ผู้บริหารในธุรกิจ สามารถที่จะทราบถึงความต้องการสินค้าของลูกค้าที่กำลังจะเกิดขึ้น ทำให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการ วางแผนการผลิตสินค้าได้ล่วงหน้า ทำให้สินค้ามีเพียงพอ และไม่เกิดความสูญเสียสำหรับสินค้าที่จะจำหน่ายไม่ได้ ก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในด้าน return of investment (ROI) ของธุรกิจ

จากภาพ คือการทำนายราคาน้ำมันในอนาคต เมื่อเราทราบค่า Percent Errors จะทำให้เราทราบได้ว่าราคาน้ำมันจะไม่เกิน หรือต่ำกว่า ที่เราทำนายไว้เกินกว่า 6 % ดังนั้นแล้วเราสามารถวางแผนการในการซื้อน้ำมันได้ โดยกำหนดงบประมาณเผื่อไว้ที่ 6 %