Root Cause Analysis

การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (RCA) เป็นเทคนิคการแก้ปัญหาที่ใช้เพื่อระบุสาเหตุเบื้องหลังของปัญหาหรือความล้มเหลว โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นตอของปัญหา แทนที่จะเป็นเพียงการรักษาอาการ

โดยทั่วไปกระบวนการ RCA จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญหาหรือความล้มเหลว โดยมองข้ามสาเหตุที่เกิดขึ้นในระดับพื้นผิวเพื่อระบุปัญหาเชิงระบบที่ลึกลงไปซึ่งอาจมีส่วนทำให้เกิดปัญหา

RCA เกี่ยวข้องกับการถามคำถาม “ทำไม” เพื่อติดตามปัญหากลับไปยังสาเหตุของปัญหา จากนั้นจึงพัฒนาและดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาที่คล้ายกันเกิดขึ้นอีกในอนาคต

RCA ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการผลิต การดูแลสุขภาพ การบิน และการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น มักใช้ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาและการปรับปรุงคุณภาพอื่นๆ เช่น Six Sigma หรือ Lean เพื่อช่วยให้องค์กรระบุและจัดการกับปัญหาและปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของตน

RCA ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยองค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และปรับปรุงความปลอดภัยและคุณภาพ โดยการระบุและระบุสาเหตุของปัญหา องค์กรสามารถป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมได้

จากภาพ เราสามารถที่จะสืบค้นหาสาเหตุ ของ No ได้จากการไล่มองขึ้นไปด้านบนของเส้นกราฟในแผนภาพ ทำให้เราสามารถระบุสาเหตุของ No ได้ว่าเกิดจาก Humidity = High หรือ Wind = Strong

เมื่อเราทราบถึงสาเหตุของปัญหา เราจะสามารถแก้ไขสาเหตุนั้นด้วยการเปลี่ยน Humidity = Normal หรือ Wind = Weak